Gi?i thi?u v? M?u W-9, Yêu c?u s? Nh?n di?n Ng??i ?óng thu? (TIN) và ch?ng nh?n

S? d?ng M?u W-9 ?? cung c?p S? Nh?n di?n Ng??i ?óng thu? (TIN) chính xác c?a quy v? cho ng??i ???c yêu c?u n?p m?u báo cáo cung c?p th?ng tin v?i IRS ?? báo cáo, ví d?:?

  • Thu nh?p tr? cho quy v?.?
  • Các giao d?ch b?t ??ng s?n.?
  • Ti?n l?i c?a n? vay mua nhà quy v? tr?.?
  • Vi?c mua l?i ho?c t? b? tài s?n b?o ??m.?
  • Vi?c h?y n?.
  • Các kho?n ?óng góp cho IRA.

S?a ??i hi?n t?i


Phát tri?n g?n ?ay

??o lu?t chung 115-97 thay ??i t? l? s? ti?n t?m gi? trên l??ng ?? tr? thu? hàng n?m t? 28% xu?ng 24%.


Các m?c khác có th? h?u ích cho quy v?

免费a级毛片_成 人影片 免费观看网站_骚虎